Honoraria

Wij garanderen dat de kosten voor onze tussenkomst rechtstreeks in verhouding staan tot het belang ervan. Uit ervaring weten we dat een vast forfait vaak minder goed overeenstemt met de belangen van de cliënt en daarom passen wij een uurtarief toe. Elke advocaat heeft zijn eigen uurtarief. Dat uurtarief wordt bepaald en regelmatig aangepast in functie van zijn of haar ervaring en specialisatie.

Om onze reputatie, het niveau van professionalisme en onze uitstekende resultaten te handhaven moeten we niet enkel onze kennis voortdurend updaten. Ook onze documentaire bronnen moeten bijgewerkt worden in functie van de constant evoluerende wetgeving, regelgeving, rechtspraak, doctrine, enz. Onze honoraria omvatten ook deze constante investering.

Omdat advocaten hun eigen kosten voor hun tussenkomst willen beperken bestaat het risico dat ze hun juridische analyses overhaast maken en de verweermiddelen te snel formuleren, zonder grondig opzoekingswerk in de rechtspraak en rechtsleer te hebben verricht. In deze context geniet u bij ons van de gelegenheid om een beroep te doen op specialisten die allen een universitaire opleiding hebben genoten. Door hun regelmatige tussenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, tijdens colloquia en conferenties, en door hun vele naslagwerken zijn onze specialisten immers vanzelfsprekend op de hoogte van de rechtspraak en rechtsleer. Deze vorm van permanente bijscholing wordt niet doorgerekend in de dossiers. 

Onze uurtarieven worden beheerst en vastgelegd met de bescheidenheid die het Gerechtelijk Wetboek oplegt. In vergelijking met de algemeen toegepaste tarieven van gespecialiseerde advocaten zijn onze uurtarieven zeer aantrekkelijk. Ons uurtarief varieert van 50 tot 125 euro voor een stagiair of medewerker en van 150 tot 300 euro voor een vennoot. Het toegepaste uurtarief kan eventueel aangepast worden in het kader van een bijzondere overeenkomst die bijvoorbeeld in functie staat van het belang van het dossier of de urgentie ervan.


In ieder geval is het voor ons van essentieel belang dat de kostenberekening van onze tussenkomsten transparant is. Bijgevolg, en om de kosten van onze tussenkomst te kunnen overzien:

  • communiceren wij systematisch onze facturatieprincipes voor we effectief optreden ;
  • sturen we op regelmatige basis tussentijdse ereloonstaten en vragen we voorschotten ;
  • staan wij steeds ter beschikking van onze cliënten om de vertrouwensrelatie die we met hen willen opbouwen in levende lijve te bespreken.

De uurtarifering is de regel. We kunnen in het kader van een bijzondere overeenkomst wel instemmen met een andere tariefbepaling, in functie van uw noden.